G-sport in Zwevegem

G-sport (G staat voor gehandicapten) in Zwevegem.

Eind vorig jaar zijn we gestart met een G-sportplatform, in de schoot van de gemeentelijke sportraad. In dit overleg zetelen zowel sportclubs als experten en ervaringsdeskundigen (kortom, de G-sporters). Met dit platform willen we sport toegankelijk maken voor iedereen die omwille van een beperking, stoornis, handicap, een psychisch of gedragsprobleem niet kan aansluiten bij het reguliere sportaanbod en ondersteuning bieden aan sportclubs die vragen hebben of moeilijkheden ervaren met het aanbieden van sport aan een specifieke doelgroep.

Al snel bleek dat de sportkansen voor deze doelgroep eerder beperkt zijn. De gemeente en de sportraad hechten dan ook veel belang aan initiatieven die sportkansen bieden voor G-sporters.

Eén van de acties die we wensen te ondernemen is het organiseren van een G-lessenreeks. Hierbij willen we de doelgroep laten proeven van verschillende sporten en kennis te laten maken met de Zwevegemse sportverenigingen.  Graag doen we dan ook een oproep naar onze Zwevegemse sportverenigingen om hier aan mee te werken. Door samen een omnisport lessenreeks te organiseren bieden we sportkansen aan deze doelgroep.

De sportdienst voorziet de infrastructuur en omkadering (inschrijvingen, aanwezigheid van coördinator, deskundige ondersteuning van de lesgever, aanwezigheid van persoonlijke begeleiders, …). 

G-sport
logo sport.Vlaanderen #Sportersbelevenmeer