Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 6_1 – Centrum Otegem-noord

De Deputatie heeft op 26 juni 2008 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum Otegem - noord definitief goedgekeurd.

Sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften van het gewestplan voor het plangebied waarop het RUP van toepassing is.

Algemene info

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan consulteren        

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit meerdere documenten die samen één niet opdeelbaar geheel vormen en in samenhang met elkaar moeten gelezen worden.

Het goedkeuringsbesluit van 26/06/2008 met als bijlagen:

  • het bestemmingsplan: dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is en welke bestemmingen hier zullen gelden.
  • de verordenende voorschriften: een gestructureerd overzicht van de verordenende stedenbouwkundige voorschriften omtrent bestemming, beheer en inrichting die gelden voor het plangebied.
  • de toelichtingsnota en de bijhorende figuren: hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie en de bijhorende kaarten en figuren (1 t/m 6) omtrent dit RUP.