Gemeentelijk RUP 2.14_12_1 – Dorpskern Heestert

De gemeenteraad heeft op 18 juli 2016 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Dorpskern Heestert" definitief goedgekeurd. (B.S. 18/10/2016)

Veertien dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften van het gewestplan voor het plangebied waarop het RUP van toepassing is.

Algemene info

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan consulteren

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit meerdere documenten die samen één niet opdeelbaar geheel vormen en in samenhang met elkaar moeten gelezen worden.

Het goedkeuringsbesluit van 18/07/2016 met als bijlagen: