Gemeentelijk RUP 2.14_9_1 – Bekaertsite Blokkestraat

De Deputatie heeft op 8 december 2011 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Bekaertsite Blokkestraat" definitief goedgekeurd.

Na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften van het gewestplan voor het plangebied waarop het RUP van toepassing is.

Algemene info

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan consulteren        

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit meerdere documenten die samen één niet opdeelbaar geheel vormen en in samenhang met elkaar moeten gelezen worden.

Het  goedkeuringsbesluit van 08/12/2011 met als bijlagen:

  • de toelichtingsnota: (6,5 MB): hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie omtrent dit RUP.
  • het grafisch plan: dit plan geeft weer voor welk gebied het plan van toepassing is en welke bestemmingen hier zullen gelden.
  • de verordenende voorschriften: een overzicht van de verordenende stedenbouwkundige voorschriften omtrent bestemming, beheer en inrichting die gelden voor het plangebied.
  • het  besluit van de cel MER dat geen plan-MER nodig is.