Ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

1. Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente. Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van het ruimtelijk structuurplan.

Een RUP legt voor een welbepaald deel van het grondgebied verordenend vast:

 • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn,
 • waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden die moet voldoen (maximale  oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...),
 • welke inrichtings- en beheersprincipes van toepassing zijn.

De voorganger van een RUP was het bijzonder plan van aanleg (BPA). Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (1 april 2004) worden in Zwevegem geen nieuwe BPA meer opgemaakt, maar enkel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De bestaande BPA blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

2. Overzicht RUPS in Zwevegem

Onderstaande lijst bevat alle  ruimtelijke uitvoeringsplannen die voorlopig of definitief zijn vastgesteld en betrekking hebben op het grondgebied van Zwevegem.

3. Procedure RUP

 • Periode van eerste raadpleging (60 dagen)
  De startnota ligt gedurende 60 dagen ter inzage van iedereen in het Gemeentepunt (Woon- en Leefomgeving). Tijdens de duur dat de startnota ter inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren en opmerkingen gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van de dienst Woon-en Leefomgeving in het Gemeentepunt
 • Participatiemoment
 • Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 • Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadszitting
 • Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (60 dagen)
  Het ontwerp GRUP ligt gedurende 60 dagen ter inzage van iedereen in het Gemeentepunt (Woon- en Leefomgeving). Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kunnen schriftelijke bezwaren en opmerkingen gericht worden aan de GECORO of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van de dienst Woon-en Leefomgeving in het Gemeentepunt
 • Advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
 • Definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadszitting

4.  GRUPS in publieke Raadpleging

RUP alternatieve ontsluiting bedrijvenzone Moen-Trekweg en IMOG

 • Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 14.12.2017 t.e.m. 12.02.2018
 • Participatiemoment: 14.12.1207 om 19u30 in Den Tap, Stationsstraat 2 te 8552 Moen
 • Startnota / procesnota    

RUP DE Geit

 • Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 21.06.2018 t.e.m. 20.08.2018
  De startnota / procesnota ligt gedurende 60 dagen ter inzage van iedereen in het Gemeentepunt (Woon- en Leefomgeving).
  Tijdens de duur dat de startnota ter inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren en opmerkingen gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van de dienst Woon-en Leefomgeving in het Gemeentepunt. Mondelinge vragen/opmerkingen/bedenkingen kunnen tijdens het participatiemoment worden besproken.
 • Participatiemoment: 03/07/2018 om 19u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem