Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Wat is een RUP? 
Overzicht RUPs in Zwevegem
RUP's in opmaak
Procedure en openbaar onderzoek 
Aankondiging openbare onderzoeken


Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente. Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van het ruimtelijk structuurplan.

Een RUP legt voor een welbepaald deel van het grondgebied verordenend vast:

  • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn,
  • waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden die moet voldoen (maximale  oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...),
  • welke inrichtings- en beheersprincipes van toepassing zijn.

Hier vindt u een overzicht van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die relevant zijn voor Zwevegem.

De voorganger van een RUP was het bijzonder plan van aanleg (BPA). Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (1 april 2004) worden in Zwevegem geen nieuwe BPA meer opgemaakt, maar enkel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De bestaande BPA blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een RUP. Net zoals de ruimtelijke structuurplannen worden ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt op de drie beleidsniveaus:

U vindt hier een overzicht van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die relevant zijn voor Zwevegem. Via het plannenregister kan de gemeente bijhouden welke andere ruimtelijke plannen nog van toepassing zijn op haar grondgebied.

Overzicht RUPs in Zwevegem

Onderstaande lijst bevat alle  ruimtelijke uitvoeringsplannen die voorlopig of definitief zijn vastgesteld en betrekking hebben op het grondgebied van Zwevegem.

Aankondiging openbare onderzoeken

 

Een overzicht van de lopende openbare onderzoeken vindt u op deze pagina.

Procedure en openbaar onderzoek

Een ontwerp van gemeentelijk RUP wordt door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. 

Vervolgens wordt het plan gedurende 60 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarbij iedere burger of vereniging de kans krijgt het plan in te zien bij de dienst Ruimtelijke Ordening en eventueel bezwaren of opmerkingen in te dienen. Ook de gewestelijke en provinciale RUPs moeten op het gemeentehuis ter inzage gelegd worden. De medewerkers van de dienst kunnen je toelichting geven bij de plannen.

Opmerkingen of bezwaren op het RUP moeten vóór het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden aan de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) of tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis.

Na het deskundig advies van de GECORO kunnen beperkte aanpassingen aan het plan gebeuren in functie van de gemaakte opmerkingen en bezwaren. De gemeenteraad kan dan het plan definitief vaststellen en ter goedkeuring overmaken aan de Deputatie.

Het RUP wordt pas van kracht van het moment dat de goedkeuringsbeslissing van de Deputatie verschijnt in het Belgisch Staatsblad.