14 oktober: Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

Moet u stemmen?

Ja. In België is er stemplicht.
Bent u Belg en ouder dan 18 dan stemt u voor de gemeenteraad en de provincieraad.

Als niet-Belg kunt u enkel stemmen voor de gemeenteraad, mits er aanvraag om te mogen stemmen werd ingediend vóór 1 augustus 2018.

Wanneer mag u stemmen?

Op zondag 14 oktober 2018 zijn de stemlokalen open van 8 u. tot 13 u.

Hoe zit het met een volmacht?

Wanneer kunt u bij volmacht stemmen?

 • U bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen:medisch attest bijvoegen bij de volmacht.
 • U bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken: attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kunt gaan stemmen.
 • U of iemand van uw gezin – met wie u samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit:attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht.
 • U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van uw gezin of gevolg die met u in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven:  attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kunt gaan stemmen.
 • U verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland: attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht. Dit op voorlegging van de nodige bewijsstukken o.a. attest reisagentschap, attest verhuurkantoor, attest campinguitbater enz… Indien geen voorafgaande boeking van de reis is voorzien, kan steeds een verklaring op eer afgelegd worden.
 • U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming: attest van de directie van de strafinrichting bijvoegen bij de volmacht.
 • Uw geloofsovertuiging laat u niet toe om te gaan stemmen: attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de volmacht.
 • U bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen: attest van de directie van de school bijvoegen bij de volmacht.

 

Hoe geeft u een volmacht?

U hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:

het volmachtformulier A95: in te vullen en door volmachtgever én volmachtkrijger te ondertekenen.

Dit volmachtformulier kunt u afhalen

 • bij de dienst burgerzaken (openingsuren: zie p. 2)
 • op de bibus (rijtijden: zie p. 2)
 • via www.vlaanderenkiest.be

Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kunt.
Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft.
Waar moet de volmachtkrijger stemmen?

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever zou moeten gaan stemmen het volmachtformulier en het attest af.

Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten kunnen voorleggen:

 • zijn eigen identiteitskaart
 • zijn eigen oproepingsbrief
 • uw oproepingsbrief, nl. de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen.

Wat als u liever geen volmacht wilt geven?

U kunt aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet zijn om te stemmen. Hij/zij geeft daar af:

 • uw oproepingsbrief
 • het bewijs van de reden waarom u niet kunt gaan stemmen.

U kunt deze documenten t.e.m. 6 oktober 2018 ook afgeven bij de dienst burgerzaken of op de bibus.

Wat indien u te laat bent om dit nog te regelen?

U kunt de oproepingsbrief en het attest dat uw afwezigheid bij de stemming staaft, tot kort na de verkiezingen nog afgeven bij de dienst burgerzaken teneinde het over te maken aan de vrederechter.

Opgelet: In al deze gevallen zal de rechter beslissen of hij uw onthouding gegrond acht. Hou er rekening mee dat een sanctie kan volgen als u niet deelneemt aan de verkiezingen.

Vragen?

 • Surf naar www.vlaanderenkiest.be
 • Neem contact op met de dienst burgerzaken, Blokkestraat 29 bus 1 in Zwevegem. Tel. 056 76 55 30

 

Created at: 19/07/2018

Reactie toevoegen