Negatief advies 6 grote windturbines

Gepubliceerd op Woensdag 18 december 2019

De weigering van de vergunningsaanvraag voor het oprichten en exploiteren van de 6 grote windturbines in het open landschap van Moen/St.Denijs komt opnieuw een stap dichterbij.
De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie die deel uitmaakt van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid heeft immers zojuist een ondubbelzinnig negatief advies uitgebracht.

Hierin staat uitdrukkelijk dat de vergunning moet geweigerd worden o.a. omwille van de schending van de goede ruimtelijke ordening.

De algemene conclusie van het advies is:

De hinder en de effecten op de mens en milieu en risico’s voor de externe veiligheid veroorzaakt door het aangevraagde project kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag is, zoals hiervoor gemotiveerd, niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als ook de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Omwille van het ondeelbaar karakter van de beslissing ten gevolge van onlosmakelijk verbonden zijn van de diverse aspecten van deze aanvraag (stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde inrichting of activiteit en vegetatiewijziging), worden al deze aspecten geweigerd.

De bezwaren zijn gegrond in de mate dat zij betrekking hebben op de weigeringsgronden die uit bovenstaande inhoudelijke beoordeling volgen.

De vergunning voor de aanvraag kan niet worden verleend.”

Gelet op de negatieve adviezen van alle belangrijke geraadpleegde instanties en meer in het bijzonder gelet op dit uitvoerig gemotiveerd advies van de Gewestelijke Commissie kan de bevoegde minister vermoedelijk niets anders dan de aanvraag te weigeren, tenzij zij klakkeloos deze adviezen negeert.

Dit laatste zou natuurlijk de poort wagenwijd openzetten voor een vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die telkens  in dergelijke aangelegenheden reeds duidelijk standpunt heeft ingenomen, dit zelfs vrij recent.

De bevoegde minister moet haar beslissing nemen tegen uiterlijk 31/12/2019.

Het gemeentebestuur volgt het dossier op de voet.