Vacature beleidscoördinator BAK Kunstacademie Zwevegem

Opdracht: 10/20

Jobinhoud

 • In overleg met het beleidsteam van de academie (directeur, beleidscoördinator woord, beleidscoördinator muziek) vormgeven, uitvoeren  en bijsturen van het artistiek - pedagogisch project 
 • Bereiken van de specifieke doelstellingen zoals beschreven in de leerplannen .
 • Leiden en begeleiden van de vakgroep beeldende kunst  om de doelstellingen van de academie te realiseren. Concreet houdt dit in: verticale en horizontale samenhang bewerkstelligen, uittekenen van duidelijke leerlijnen, aansturen en opvolgen van aankoopbeleid, evaluatiepraktijk, leerlingvolgsysteem en deskundigheidsbevordering.
 • Verzekeren van een goede communicatie en samenwerking met de leerlingen en de ouders rond de specifieke aanpak en de werking van de academie in het algemeen

Competentieprofiel

Gedragscompetenties

 • Je kan toekomstgericht denken. Dit wil zeggen dat je een visie en een  strategie en proactief doelen  kan ontwikkelen en deze vertalen in een artistiek - pedagogisch project in overleg met het schoolbestuur en andere stakeholders.  
 • Je kan veranderingsprocessen sturen en begeleiden. Je initieert ze, coördineert ze, monitort weerstanden en tracht ze om te buigen in een positief gegeven
 • Je kan probleemoplossend denken door creatieve oplossingen te zoeken voor allerhande problemen
 • Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen. Je communiceert deze aan al de betrokkenen. 
 • Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing aan een groep van een 10 leerkrachten. Je motiveert hen en brengt een goede samenwerking tot stand. 
 • Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van veranderende omstandigheden. 
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je bent relatiebekwaam, dit wil zeggen dat je : 
  - vlot contacten legt en onderhoudt 
  - beschikt over een luisterend oor en groot empathisch vermogen
  - voor je mening durft uit te komen met respect voor de mening van anderen en het algemeen belang 
 • Je kan voeling houden met de leerlingen via gesprekken, participatie en inspraak
 • Je kan omgaan met belangen, maakte ze bespreekbaar en tracht tegengestelde belangen te verzoenen. 
 • Je kan efficiënt omgaan met werkdruk
 • Je bent in staat om te kritisch te reflecteren over het eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om het eigen werk te verbeteren.
 • Je benut nascholingsmogelijkheden om je professioneel functioneren te verbeteren   

Technische competenties

 • Je weet waar je de belangrijkste bronnen met betrekking tot de onderwijsregelgeving en andere regelgeving kan terugvinden, interpreteren en toepassen.
 • Je beschikt over een grote artistieke bagage en interesse.
 • Je beschikt over een basiskennis informatica die je helpt in het actief ondersteunen van de digitalisering van het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteunende processen.

Aanstellingsvoorwaarden en administratieve toestand

 • Je bezit het vereiste of voldoende geachte diploma: meester in de beeldende kunsten met bewijs van pedagogische bekwaamheid.
 • Je hebt een aantal jaren pedagogische werkervaring, met voorkeur in het deeltijds kunstonderwijs.
 • Je ervaring in een leidinggevende functie zien we als een meerwaarde.
 • Wonen in de regio kan een pluspunt zijn.
 • Je verloning wordt afgestemd op de salarisschaal geldend voor het niveau van je diploma.

Selectieprocedure

 • Je stelt je schriftelijk kandidaat bij Heidi De Clercq, directeur Kunstacademie Zwevegem, en dit uiterlijk op maandag 9 september.
 • Je doet dit door tijdig je kandidatuur te mailen naar heidi.declercq@kazwevegem.be
 • Samen met je sollicitatiebrief en je CV bezorg je een tekst waarin je je motivatie voor deze sollicitatie verwoordt.
 • Voor meer informatie over de artistiek pedagogische visie en het concreet takenpakket kan je terecht bij Heidi De Clercq, directeur Kunstacademie Zwevegem.
 • Indien je kandidatuur weerhouden wordt, word je uitgenodigd voor een theoretische proef en mondeling gesprek. Tijdens het gesprek worden je competenties en theoretische proef geëvalueerd en krijg je de gelegenheid je motivatie toe te lichten. Datum en uur wordt vastgelegd in overleg.