Aankondiging openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Gepubliceerd op Maandag 20 november 2023

Vlaanderen bevat steeds meer bebouwde en verharde ruimte. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Wat is een watergevoelig openruimtegebied?

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 13 oktober 2023 duidde de Vlaamse Regering 20 gebieden in de provincie West-Vlaanderen voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. Van 5 december 2023 tot en met 2 februari 2024 vindt hierover een openbaar onderzoek plaats. Meer informatie kan je vinden op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Inzage dossier

In onze gemeente zijn 'Slype Noord' en 'Slype Zuid' opgenomen in de voorlopige aanduiding. Hiervoor wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 5 december 2023 tot en met 2 februari 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen: het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER, ter inzage:

Een reactie indienen

Inspraakreacties kan je analoog of digitaal indienen tot uiterlijk vrijdag 2 februari 2024 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. Of je kan het formulier bezorgen bij de dienst woon- en leefomgeving, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem.

Inspraakvergadering

Op twee locaties vindt een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 tot 19 uur.

  • Op woensdag 13 december in het ontmoetingscentrum Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem (Kortrijk)
  • Op donderdag 14 december in het Vlaams Administratief Centrum, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge

Schrijf je in

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO. Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg. Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.