Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst Burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

De aangifte van adreswijziging moet bij de dienst burgerzaken gebeuren binnen de acht werkdagen na verhuis. Als je dit niet doet, kan de gemeente jou ambtshalve inschrijven. Dit gebeurt nadat de wijkagent heeft vastgesteld dat je inderdaad op dat adres woont. Hij/Zij nodigt je dan uit om je binnen de 14 dagen aan te bieden bij de dienst burgerzaken om je identiteitskaart aan te passen. Indien je hieraan geen gevolg geeft, volgt de ambtshalve inschrijving. Je wordt hiervan verwittigd met een aangetekende brief.
Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel