Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Wanneer een persoon niet meer verblijft op het adres waar hij/zij staat ingeschreven in het bevolkingsregister en het onmogelijk blijkt om zijn/haar nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, dan gelast het College van Burgemeester en Schepenen de schrapping van ambtswege uit de registers op basis van een verslag van het onderzoek van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in samenwerking met de wijkagent.

Het gevolg van een ambtshalve schrapping is dat je administratief gezien niet meer bestaat in België. Je identiteitskaart is niet meer geldig, je zal problemen ondervinden bij de mutualiteit, de bank, verzekeringsmaatschappijen, VDAB, RVA, ... Kortom, je verliest bepaalde sociale en burgerrechten.