Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Omschrijving

Sinds 13 mei 1999 voorziet de wetgever de mogelijkheid voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter. Kleine vormen van criminaliteit kunnen hiermee via een administratieve weg bestraft worden. 

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)?

Er zijn vier soorten sancties :

 • een administratieve geldboete van maximum € 350;
 • een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting. 

De sanctionerend ambtenaar kan zich ook beroepen op twee alternatieve maatregelen, met name de gemeenschapsdienst (max. 30 uur) of de bemiddeling.
Voor meer info over de bemiddeling, zie GAS-bemiddeling

Voor welke inbreuken ?

Inbreuken op de  algemene politieverordening van de gemeente Zwevegem

Voorbeelden van inbreuken zijn: lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, reclame- en aanplakborden, graffiti, ...

 

Inbreuken op de bijzondere_politieverordening inzake overtredingen betreffende stilstaan en parkeren.

Voorbeelden van inbreuken zijn: parkeren op een trottoir, parkeren op een parkeerplaats voor personen met een handicap, parkeren op een zebrapad, ...

 

Wie zijn de vaststellers ?

De politiediensten zijn degene die in eerste instantie de vaststellingen zullen doen. Mogelijks wordt dit in de toekomst uitgebreid naar opgeleide gemeenteambtenaren. 

Wie legt de sanctie op ?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door een sanctionerend ambtenaar. De andere drie sancties (intrekking, schorsing en sluiting) behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeente Zwevegem heeft met stad Kortrijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten zodat de sanctionerend ambtenaren van Kortrijk  de dossiers van overtredingen in Zwevegem kunnen behandelen. 

Wat zijn de rechtsmiddelen ?

 • indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen;
 • als de boete mogelijks hoger zal zijn dan € 70 : mondeling verhoor mogelijk;
 • inzage dossier;
 • recht op bijstand door advocaat;
 • beroep mogelijk bij de politierechtbank

Wat met minderjarigen ?

De gemeentelijke administratieve sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar. 

Verschillen met meerderjarigen zijn:

 • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
 • recht op pro deo raadsman voor de minderjarige ;
 • mogelijkheid tot procedure ouderlijke betrokkenheid, waarbij de te nemen educatieve maatregelen kunnen besproken worden;
 • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar
 • maximum 15 uren gemeenschapsdienst;
 • maximum € 175 geldboete;
 • beroep bij de jeugdrechtbank