Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Visie bestuur

Zwevegem werkt voor zijn GAS boetes of gemeentelijke administratieve sancties samen met Kortrijk. De GASboetes zijn van toepassing met de invoering van het nieuw politiereglement sinds 1 januari 2016.

De sanctionerend ambtenaren van Kortrijk zullen de dossiers van overtredingen in Zwevegem behartigen en kunnen hiervoor een boete opleggen. 

Het beleid wil vooral volgende inbreuken aanpakken: zwerfvuil; hondenpoep; fout parkeren; reclame-en aanplakborden; inname openbaar domein; geluidshinder en graffiti.

Omschrijving

Sinds 13 mei 1999 voorziet de wetgever de mogelijkheid voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter. Kleine vormen van criminaliteit kunnen hiermee via een administratieve weg bestraft worden. 

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)?

Er zijn vier soorten sancties :

 • een administratieve geldboete van maximum € 350;
 • een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting. 

De sanctionerend ambtenaar kan zich ook beroepen op twee alternatieve maatregelen, met name de gemeenschapsdienst (max. 30 uur) of de bemiddeling.

Voor welke inbreuken?

Inbreuken op de  algemene politieverordening van de gemeente Zwevegem

Voorbeelden van inbreuken zijn: lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, reclame- en aanplakborden, graffiti ...

Inbreuken op de bijzondere_politieverordening inzake overtredingen betreffende stilstaan en parkeren.

Voorbeelden van inbreuken zijn: parkeren op een trottoir, parkeren op een parkeerplaats voor personen met een handicap, parkeren op een zebrapad ...

Wie zijn de vaststellers?

De politiediensten zijn degene die in eerste instantie de vaststellingen zullen doen. Mogelijks wordt dit in de toekomst uitgebreid naar opgeleide gemeenteambtenaren. 

Wie legt de sanctie op?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door een sanctionerend ambtenaar. De andere drie sancties (intrekking, schorsing en sluiting) behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente Zwevegem heeft met stad Kortrijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten zodat de sanctionerend ambtenaren van Kortrijk  de dossiers van overtredingen in Zwevegem kunnen behandelen. 

Wat zijn de rechtsmiddelen?

 • indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen;
 • als de boete mogelijks hoger zal zijn dan € 70: mondeling verhoor mogelijk;
 • inzage dossier;
 • recht op bijstand door advocaat;
 • beroep mogelijk bij de politierechtbank

Wat met minderjarigen?

De gemeentelijke administratieve sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar. 

Verschillen met meerderjarigen zijn:

 • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
 • recht op pro deo raadsman voor de minderjarige;
 • mogelijkheid tot procedure ouderlijke betrokkenheid, waarbij de te nemen educatieve maatregelen kunnen besproken worden;
 • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar
 • maximum 15 uren gemeenschapsdienst;
 • maximum € 175 geldboete;
 • beroep bij de jeugdrechtbank   

GAS-bemiddeling

Omschrijving

Tijdens de GAS-bemiddeling wordt samen met de betrokken partij(en) actief gezocht naar een manier om het gebeurde recht te zetten. Dit om te voorkomen dat gelijkaardige feiten naar de toekomst toe nog zouden voorvallen.

De gemeente Zwevegem beroept zich voor de bemiddelingen op een bemiddelaar die werkzaam is voor geheel het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De GAS-bemiddelaar is gevestigd in het stadhuis van Kortrijk. 

Voorwaarden vooraleer er kan overgegaan worden tot GAS-bemiddeling 

 • Vooraleer er beroep kan gedaan worden op een bemiddelaar, moet er eerst een overtreding op het politiereglement worden vastgesteld door de politie. Dit resulteert in een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag. Dit document wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd, dewelke oordeelt of er al dan niet bemiddeld moet worden.
 • Bemiddeling moet verplicht aangeboden worden voor jongeren onder de 18 jaar.  

Soorten GAS-bemiddeling 

Er zijn 2 soorten bemiddelingen:

 • Een bemiddeling nav een geschil tussen 2 partijen, waarbij de partijen al dan niet op hetzelfde moment gehoord worden en waarbij met de partijen actief gezocht wordt naar een oplossing. Voorbeelden hierbij zijn blaffende honden, geurhinder, nachtlawaai,...
 • Een bemiddeling nav een inbreuk tegen 'de gemeenschap', waarbij er aldus geen sprake is van een direct aanwijsbaar slachtoffer. Hier moet de dader een alternatieve prestatie leveren om het gebeurde recht te zetten.

Voorbeelden hiervan zijn sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast op de straat,...