Openbaarheid van bestuur

Elke inwoner heeft het recht om bestuursdocumenten van de gemeente Zwevegem in te kijken en om er uitleg over te krijgen.
Het gemeentebestuur voert een actief communicatiebeleid en verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, over de voorbereiding en de uitvoering ervan: Infoblad, website, informatievergaderingen en hoorzittingen, brochures en folders ...

Je kan zelf documenten van de gemeente Zwevegem inkijken.

Het inzagerecht in bestuursdocumenten wordt in dit decreet geregeld en geldt voor zowat elke overheid in Vlaanderen.
In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.
De overheid bestuurt in alle openheid. 

Welke informatie is ter inzage?

 Het gaat om bestuursdocumenten door of voor het gemeentebestuur over een bestuursbeslissing of een handeling die geleid heeft tot een bestuursbeslissing.

 • Alle informatie over de structuur en de werking van de gemeentelijke bestuursorganen (gemeenteraad, schepencollege, samenstelling OCMW, afvaardiging in intercommunales …)
 • De structuur, organisatie en werking van de stedelijke diensten;
 • De gemeentelijke reglementen en verordeningen;
 • De adviezen die over het gemeentebeleid worden uitgebracht door de diverse adviesorganen. 

Welke documenten liggen ter inzage voor iedereen?   

 • Het jaarverslag, de begroting, de rekening;
 • Alle stedelijke reglementen en verordeningen;
 • De agenda van de eerstvolgende gemeenteraad;
 • De notulen (verslagen) van de gemeenteraad;
 • De openbare notulen van het schepencollege;
 • De agenda’s, goedgekeurde verslagen en adviezen van de diverse commissies en adviesraden
 • Het gewestplan, RUP’s, BPA’s, Atlas der Buurtwegen, rooilijnplannen (stedenbouw);
 • Aanvraagdossiers van lopende openbare onderzoeken

 

Voorwaarden

Actieve openbaarheid: documenten kunnen geraadpleegd worden op het gemeentehuis of via de website.

Passieve openbaarheid: aanvraag via gemeentesecretaris. Enkel afgewerkte dossiers kunnen volledig ingekeken worden.

Kosten

Inzage en uitleg zijn gratis.

Kopieën zijn betalend volgens tarieven van het geldend retributiereglement.