Verwarmingstoelage

Het OCMW kan aan bepaalde personen een tussenkomst geven op hun stookoliefactuur. Deze toelage wordt de verwarmingstoelage of de stookoliepremie genoemd. Deze toelage geldt voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Zij geldt niet voor aardgas via aansluiting op het distributienet en propaan- en butaangas in gasflessen.

Je dient te behoren tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 18.730,66 euro verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;

 wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*.

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

 

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

*Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.200.

De toelage

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.

Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Wat moet je meebrengen?

Je moet in ieder geval volgende documenten voorleggen:

  • een kopie van je identiteitskaart;
  • een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …);
  • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
  • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen.

Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Opgelet: de aanvraag van deze toelage bij het OCMW moet binnen de 60 dagen na de levering gebeuren.

De bedragen van de inkomensgrenzen gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing.

Extra informatie

Kom even langs of contacteer ons via onderstaande contactgegevens.

Je kan ook terecht op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds (0800/90.929) of op de website: www.verwarmingsfonds.be.