Voorstellen van burgers aan gemeenteraad

In navolging van artikel 200bis van het gemeentedecreet hebben burgers het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Het voorstel dient door ten minste 300 inwoners te zijn ondersteund.

Wat moet je meenemen?

Alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Extra informatie

Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat de gemeente ter beschikking stelt en wordt met een aangetekende brief verstuurd aan de gemeente.

Het moet de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is. (GD art. 200ter)

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad. (GD art. 200quater)

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt. (GD art. 200quinquies)