Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer Zwevegem

1.    Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente Zwevegem. Het gemeentebestuur wil u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op deze website en andere (gemeentelijke) websites waarnaar de website verwijst, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de gemeente te raadplegen. De gemeenteambtenaren kunnen u helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen het gemeentebestuur. 

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

2.    Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het gemeentebestuur streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, begrijpelijk, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De gemeente levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn de betrokken gemeentelijke diensten die u de informatie aanbieden via de website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken dienst of de gemeentelijke webmaster contacteren via e-mail naar webmaster@zwevegem.be

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de gemeente geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het gemeentebestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3.    Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de gemeente Zwevegem of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien. Het gemeentebestuur van Zwevegem of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

4.    Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website [www.zwevegem.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkend te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het gemeentebestuur en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.zwevegem.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5.    Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van de website kan u zich registreren. Via de registratie kan u zich inschrijven op de nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen, automatisch formulieren laten invullen en reacties plaatsen op bepaalde nieuwsberichten.

Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

 • Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik.

 • De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.

 • De gemeente modereert alle reacties of informatie die op de website wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen.

 • De gemeente behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

6.    Privacy

Als openbaar bestuur verwerken we heel wat van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw naam, adres, telefoonnummer, stedenbouwkundige gegevens, financiële gegevens, inschrijvingen voor activiteiten, het internetadres van uw computer (ook IP-adres genoemd)…. Heel wat van deze gegevens gebruiken we om onze wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen of om de door u gevraagde diensten te kunnen voorzien. Wij vinden het belangrijk om op een correcte manier met deze gegevens om te gaan. Daarom willen we in deze privacyverklaring toelichten hoe we met uw gegevens omgaan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij het omgaan met uw persoonsgegevens leven we de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Die ‘AVG’, in het Engels ook GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is de nieuwe Europese privacywet. Die wetgeving legt vast hoe we met uw persoonsgegevens om moeten gaan. Daarbij is er aandacht voor alles wat we met die gegevens doen, zoals ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, verwijderen, lezen… Al die activiteiten worden in die wetgeving het ‘verwerken’ van de persoonsgegevens genoemd. ‘Verwerken’ is dus een vrij breed begrip.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Het openbaar bestuur bepaalt welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Daarom is het openbaar bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt dit ook ‘verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd. Dat betekent echter niet dat iedere medewerker of mandataris van het bestuur zomaar toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Binnen het openbaar bestuur zijn er afspraken gemaakt over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Daarbij is één van de basisprincipes dat enkel die medewerkers/mandatarissen die dit nodig hebben voor hun werk aan uw persoonsgegevens kunnen.

Voor sommige activiteiten maakt het openbaar bestuur gebruik van partners. Zo wordt met IT-leveranciers gewerkt voor bepaalde software. Verder kunnen we ook voor de dienstverlening met bepaalde partners werken (vb. het zorgnetwerk). In de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden zo’n partners die, in opdracht van het openbaar bestuur, persoonsgegevens ontvangen en verwerken, ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Met die verwerkers maken wij afspraken om te verzekeren dat ook zij op een correcte manier met uw persoonsgegevens omgaan.

In sommige gevallen bepaalt het openbaar bestuur niet alleen welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Soms kan dit samen met andere instanties gebeuren, bijvoorbeeld bij bepaalde projecten. Bovendien zijn we vaak wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bezorgen aan andere instanties, zoals aan overheden. Ook in het kader van de dienstverlening kunnen we uw persoonsgegevens uitwisselen met andere overheden en organisaties. Dit onder andere om te garanderen dat u de juiste dienstverlening krijgt en automatisch bepaalde voordelen krijgt waar u recht op heeft.

Wanneer bezorgen we uw gegevens aan anderen?

Uw persoonsgegevens sturen we nooit zomaar door aan anderen. We doen dit slechts als:

 • er een wettelijke verplichting is

  • Voorbeelden: de dienst burgerzaken is wettelijk verplicht uw gegevens in het bevolkingsregister bij te houden, er zijn bepaalde minimale eisen aan hoe een verpleegkundig dossier eruit moet zien…
 • er contractuele afspraken zijn
  • Voorbeelden: als u beroep doet op de diensten van het woonzorgcentrum sluit u daarvoor vooraf een overeenkomst waarin afspraken over de dienstverlening gemaakt worden, indien u een factuur dient te bepalen is dit nodig om aan de gemaakte afspraken/geleverde dienstverlening te voldoen…
 • dit nodig is om uw leven te beschermen
  • Voorbeelden: indien u plots naar de spoeddienst van een kliniek moet, zal bepaalde informatie die u leven kan redden bezorgd worden (vb. allergieën indien die gekend zijn)
 • het openbaar bestuur dit als een taak van algemeen belang beschouwt
  • Voorbeelden: een medewerker van het openbaar bestuur bezoekt de personen die 80 jaar worden om na te gaan of ze eventueel hulp nodig hebben. Indien dit niet gebeurt, is het mogelijk dat mensen die steun nodig hebben die niet krijgen. Daarom heeft het openbaar bestuur dit als een taak van algemeen belang erkent.

Dit noemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook wel de gronden om uw persoonsgegevens ‘rechtmatig’ te verwerken. Indien één van deze grondslagen niet van toepassing is, moeten wij steeds eerst om uw toestemming vragen. We zullen u eerst steeds informeren over wat die toestemming precies inhoudt. Uiteraard kan u deze toestemming steeds intrekken.

  • Voorbeelden: voor het nemen en publiceren van foto’s zullen wij toestemming vragen, zoals voor foto’s van bepaalde activiteiten waar u aan deelneemt. Indien we wettelijk verplicht zijn die foto te gebruiken (vb. als we een foto voor uw identiteitskaart vragen), zullen we geen toestemming moeten vragen. 

Wat zijn uw rechten?

U heeft een recht op inzage. Dit betekent dat u steeds mag vragen om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze gebruiken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een identiteitsbewijs, zodat we zeker zijn dat we deze gegevens aan de juiste persoon tonen. Indien u zou merken dat we onvolledige of foute persoonsgegevens van u hebben, mag u steeds vragen om ze te laten verbeteren. Daarnaast kan u steeds vragen om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zoals een organisatie die dezelfde dienstverlening aanbiedt, over te dragen. U mag de gegevens zelf overdragen, maar als u dat wilt en als het technisch mogelijk is, kan het openbaar bestuur die overdracht ook voor u doen.

In een aantal gevallen kan u uw persoonsgegevens laten wissen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om inschrijvingen in activiteiten. In bepaalde gevallen zullen wij echter niet aan uw vraag tot verwijdering van die gegevens kunnen beantwoorden. Als openbaar bestuur zijn we immers verplicht om bepaalde gegevens minstens gedurende een bepaalde termijn bij te houden. Indien u bijvoorbeeld zou vragen om uw gegevens uit het bevolkingsregister te verwijderen, zullen wij dit niet kunnen doen. Dit omdat we wettelijk verplicht zijn die gegevens daarin bij te houden.

Verder heeft u het recht om om een beperking van de verwerking te vragen. Dit betekent dat we uw gegevens minder zullen verwerken. Als bijvoorbeeld plots zou blijken dat we foute gegevens van uw verwerken, zullen we deze gegevens niet mogen gebruiken totdat ze verbeterd zijn. U heeft ook het recht om bezwaar te maken als we uw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang. Dan stoppen we met de verwerking, tenzij we dwingende gronden kunnen aanvoerder die zwaarder zouden wegen dan de belangen en rechten van uzelf. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de veiligheid van anderen hierdoor in gevaar zou komen.

Soms bepaalt de overheid zuiver op basis van een aantal kenmerken of u in aanmerking komt voor iets. Vaak gebeurt dit geautomatiseerd (vb. in aanmerking komen voor een studiebeurs). U heeft het recht om daar een menselijke tussenkomst in te vragen, behalve:

 • als we uw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met u gesloten hebben
 • als het wettelijk is toegelaten en uw rechten en vrijheden daarbij beschermd worden

Hoe kan u die rechten uitoefenen?

U mag steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (in het Engels ook Data Protection Officer) genoemd van het openbaar bestuur Zwevegem. De functionaris is te bereiken op volgend adres:

Data Protection Officer (DPO)
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem

U kan uiteraard ook steeds mailen (privacy@zwevegem.be) of bellen (056/76.55.67).

Ook voor eventuele andere vragen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens kan u steeds bij bovenstaande contactpersoon terecht.

Ook indien u contact opneemt met het openbaar bestuur zelf, zal u brief bij de juiste persoon terecht komen.

Gemeentebestuur Zwevegem  of  OCMW Zwevegem
Blokkestraat 29 bus 1                         Blokkestraat 29 bus 2
8550 Zwevegem                                   8550 Zwevegem
056/76.55.67                                          056/76.52.00

gemeentebestuur@zwevegem.be info@ocmw.zwevegem.be

Indien u vindt dat het openbaar bestuur niet correct met uw persoonsgegevens omgaat, heeft u steeds het recht om klacht in te dienen. Dit kan bij de Vlaamse Toezichtcommissie (http://vtc.corve.be/klachten.php).

Wanneer gebruiken we uw persoonsgegevens?

Een overzicht van welke persoonsgegevens we voor welke activiteiten binnen het openbaar bestuur gebruiken kan u vinden in volgend document: Verwerkingsactiviteiten

Om dit document correct te interpreteren, is het zeker belangrijk de inleiding goed na te lezen. Meent u een fout gezien te hebben? Contacteer gerust de functionaris voor de gegevensbescherming (privacy@zwevegem.be).

Ook indien u gebruik maakt van deze website gebruiken we bepaalde gegevens of willen we wat duiding bij zaken (zoals cookies, Google Analytics…) geven. Hiervoor kan u terecht bij de gebruiksvoorwaarden.  

7    Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.