Gemeentelijk RUP 2.14_14_1 – Losschaert

De Deputatie heeft op 26 augustus 2010 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Losschaert" definitief goedgekeurd.

Sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften van het gewestplan voor het plangebied waarop het RUP van toepassing is.

Algemene info

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan consulteren        

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit meerdere documenten die samen één niet opdeelbaar geheel vormen en in samenhang met elkaar moeten gelezen worden.

Het  goedkeuringsbesluit van 26/08/2010 met als bijlagen:

  • de toelichtingsnota: hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie omtrent dit RUP.
  • het bestemmingsplan: dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is en welke bestemmingen hier zullen gelden:
    • deelplan 1: binnengebied Losschaert
    • deelplan 2: kleinhandelsdriehoek Harelbeekstraat 
    • de verordenende voorschriften: een gestructureerd overzicht van de verordenende stedenbouwkundige voorschriften omtrent bestemming, beheer en inrichting die gelden voor het plangebied.
    • het onteigeningsplan: aan het RUP werd een onteigeningsplan gekoppeld voor de realisatie van het lokale bedrijventerrein.