Horecaterras op openbaar domein

Om een eenduidig en duidelijk beleid te hanteren rond de inname van het openbaar domein door horecaterrassen, werd een terrasreglement in het leven geroepen. Het reglement legt enkele regels en afspraken vast inzake veiligheid en beeldkwaliteit.

Vanaf 1 maart 2021 is een voorafgaande terrasvergunning van het college van burgemeester en schepenen verreist om een horecaterras op het openbaar domein te plaatsen. De vergunning voor een vast terras wordt afgeleverd voor een periode van 5 jaar. Voor een los terras wordt een vergunning afgeleverd voor een periode van bepaalde duur (maximaal van 1 jaar), rekening houdend met de aangevraagde periode.

De vergunning wordt verleend aan de exploitant van een horecazaak en is strikt persoonlijk en plaatsgebonden. De vergunning is niet overdraagbaar en moet steeds in de uitbating aanwezig zijn, om deze op eenvoudig verzoek te kunnen voorleggen.

AANVRAAGPROCEDURE

Vraag je vergunning aan, door het het aanvraagformulier terug te bezorgen aan de dienst ondernemen. Bij het formulier voeg je volgende documenten toe:

 • Schets duidelijke afmetingen en ligging van het gewenste terras, inclusief alle hindernissen en hun afmetingen in een straal van 4 meter rondom het gevraagde terras.
 • Foto’s van het gewenste terrasmeubilair

Bij ontvangst van de nodige documenten start het gemeentebestuur jouw aanvraag op. Voor de toekenning van een vergunning wordt rekening gehouden met:

 • De wettelijke en ruimtelijke context
 • De aard, gebruik en bestemming van het gebouw, de omgevende gebouwen en de open ruimte
 • De esthetische aanvaardbaarheid
 • De afstanden tot looplijnen, boordstenen, ingangen, perceelsgrenzen
 • Het verkeerstechnisch aspect - De toegankelijkheid
 • De veiligheid en doorgang voor de hulpdiensten

Aanvraagformulier

Reglement

Tijdelijke vrijstelling van omgevingsvergunning

Besluit van de Vlaamse regering van 26 februari 2021 stelt het plaatsen van gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies bij bestaande horecazaken vrij van omgevingsvergunningsplicht, mits aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • De terrasconstructie wordt geplaatst binnen straal van 30 meter van de horecazaak
 • De enige toegelaten verharding is de terrasconstructie zelf en de toegang ertoe
 • Er is geen sprake van ontbossing, wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen

De vrijstelling wordt uitdrukkelijk gekaderd in de COVID-19-crisis en zou gelden tot en met 31 maart 2022. Het terras (en de toegang ertoe) moet verwijderd zijn vóór 1 mei 2022, tenzij het tegen dan vergund is of op een andere manier vrijgesteld is van vergunning.