Plaatsen van een IBA

Het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via het openbaar rioleringsnet en de collectoren (Aquafin) naar een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Bepaalde gebieden en woningen zijn te ver afgelegen en kunnen niet aangesloten worden op een RWZI. Deze woningen zijn opgenomen in een "rode cluster" in het gemeentelijk zoneringsplan. Wanneer je in een dergelijk gebied woont waar nooit riolering zal komen, dan moet je zelf je afvalwater zuiveren. Je bent dus verplicht het hemel- en afvalwater te scheiden en je afvalwater te zuiveren via een individuele behandelingsinstallatie (IBA).

Individuele behandelingsinstallaties voor de zuivering van afvalwater (IBA) zijn beschikbaar in twee systemen:

 • gecertificeerde compacte systemen: In deze systemen verloopt de zuivering in drie stappen (voorbehandeling, biologische zuivering en nabehandeling) en zijn micro-organismen in suspensie of op een drager verantwoordelijk voor de biologische afbraak.

  Voorbeelden: (an)aƫrobe biofilters, biorotoren, ondergedompelde beluchte filters, actief-slib systemen, ...
 • plantensystemen: Hier gebeurt de drietrapszuivering (voorbehandeling, biologische zuivering en nabehandeling) door het afvalwater langsheen de wortels van planten en daarop levende micro-organismen te sturen, waarbij de schadelijke stoffen worden afgebroken.

  Voorbeelden: percolatierietvelden, wortelzonevelden, of een combinatie, vloeivelden, etc.

Voor beide gevallen dient een BENOR-certificatie bekomen te worden. Het BENOR-merk is het Belgisch conformiteitsmerk voor producten. Het is eigendom van het Belgisch Instituuut voor Normalisatie dat het beheer ervan toewijst aan certificatie-instellingen. Zo is Certipro door het BIN erkend als BENOR-certificatie-instelling voor septische tanks, individuele en kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Technische vereisten voor plaatsing van een IBA

De plaatsing van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) in Zwevegem is onderhevig aan een aantal technische normen en vereiste:

 • de gebruikte systemen moeten BENOR-gecertificeerd zijn, zowel bij compacte als plantensystemen,
 • de installatie dient geplaatst en geĆ«xploiteerd te worden conform de Code van Goede Praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties,
 • de individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie moet voorzien zijn van een voorbezinkingsput,
 • de besturingskast dient zich te situeren buiten het vochtige gedeelte en alle componenten moeten vervangbaar zijn via het mangat,
 • de kwaliteit van het effluent dient te voldoen aan de desbetreffende normen van VLAREM-II.

Inlichtingen?

Meer informatie over de plaatsing en de werking van IBA's kan je verkrijgen op de website van Certipro.

Tegemoetkomingen en premies

Het gemeentebestuur Zwevegem verleent een premie tot 2.000 euro voor de correcte plaatsing van een IBA

Bijlage premieaanvraag (pdf)

Burgers die hun afvalwater zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) en die toch een heffingsbiljet hebben ontvangen van de VMM, kunnen een vrijstelling van de heffing aanvragen. Hiervoor moet een attest worden ingediend, dat door de burgemeester werd ingevuld en ondertekend. Het IBA-attest is niet gewijzigd. Een invulbare versie kan je hier downloaden. Om misbruik te voorkomen, willen we vragen om dit attest niet blanco aan de burger af te leveren of als download op je website aan te bieden.

Download het attest