Afschriften en uittreksels uit een echtscheidingsakte

Digitale aanvraag echtscheidingsakte

Maak een afspraak

Een afschrift is een fotokopie van een echtscheidingsakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Een uittreksel is een verkorte versie van een echtscheidingsakte.

Voorwaarden
 • Een afschrift van een echtscheidingsakte die ouder is dan 100 jaar is voor iedereen beschikbaar.
 • Een afschrift van een recente echtscheidingsakte (minder dan 100 jaar oud) kan alleen bekomen worden van de eigen echtscheidingsakte en van nakomelingen of voorouders (bv. kinderen, ouders ...).
 • Om toch opzoekingen te laten verrichten en/of afschriften van echtscheidingsakten te bekomen die minder dan 100 jaar oud zijn dient men de algemene Privacywetgeving te volgen. Dit betekent dat de afschriften enkel kunnen afgeleverd worden mits toestemming van de persoon op wie ze betrekking hebben of op één van zijn verwanten:
  • In de eerste plaats moet de toestemming aan de betrokkene zelf gevraagd worden. Indien dit niet meer gaat (overlijden of niet meer gezond van geest) dient toestemming gevraagd te worden aan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.
  • Als deze laatste niet in staat is zijn/haar wil te uiten, moet toestemming gevraagd worden aan ten minste één familielid in de eerste graad (de kinderen). De toestemming van één van de kinderen volstaat.
  • Bij gebrek aan afstammelingen van de eerste graad, moet er toestemming gevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

   De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en moet melding maken van:

   • De doeleinden waarvoor het afschrift wordt aangevraagd.
   • De eventuele machtiging om de afstamming in opgaande lijn te vermelden in het uittreksel.
   • De verbintenis dat de persoonsgegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische doeleinden.