Afschriften en uittreksels uit een huwelijksakte

Digitale aanvraag huwelijksakte

Maak een afspraak

Een afschrift is een fotokopie van een huwelijksakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Een uittreksel is een verkorte versie van een huwelijksakte.

Voorwaarden
 • Een afschrift van een huwelijksakte die ouder is dan 75 jaar is voor iedereen beschikbaar.
 • Een afschrift van een recente huwelijksakte (minder dan 75 jaar oud) kan alleen bekomen worden van de eigen huwelijksakte en van nakomelingen of voorouders (bv. kinderen, kleinkinderen, ouders ...).
 • Om toch opzoekingen te laten verrichten en/of afschriften van huwelijksakten te bekomen die minder dan 75 jaar oud zijn dient men de algemene Privacywetgeving te volgen. Dit betekent dat de uittreksels enkel kunnen afgeleverd worden mits toestemming van de persoon op wie ze betrekking hebben of op één van zijn verwanten:
 • In de eerste plaats moet de toestemming aan de betrokkenen zelf gevraagd worden.
 • Als deze laatsten niet in staat zijn hun wil te uiten, moet toestemming gevraagd worden aan ten minste één familielid in de eerste graad (de kinderen). De toestemming van één van de kinderen volstaat.
 • Bij gebrek aan afstammelingen van de eerste graad, moet er toestemming gevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

  De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en moet melding maken van:

  • De doeleinden waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd.
  • De eventuele machtiging om de afstamming in opgaande lijn te vermelden in het uittreksel.
  • De verbintenis dat de persoonsgegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische doeleinden.