Afschriften en uittreksels uit een overlijdensakte

Digitale aanvraag overlijdensakte

Maak een afspraak

Overlijdensakten zijn te verkrijgen bij de dienst burgerzaken van de plaats waar ze zijn opgemaakt, met andere woorden waar het overlijden heeft plaatsgevonden (laatste woonplaats van de overledene).

Voorwaarden
 • Een afschrift van een overlijdensakte die ouder is dan 50 jaar is voor iedereen beschikbaar.
 • Een afschrift van een recente overlijdensakte (minder dan 50 jaar oud) kan alleen bekomen worden van nakomelingen of voorouders in rechte lijn.
 • Om toch opzoekingen te laten verrichten en/of afschriften van overlijdensakten te bekomen die minder dan 50 jaar oud zijn dient men de algemene Privacywetgeving te volgen. Dit betekent dat de uittreksels enkel kunnen afgeleverd worden mits toestemming van de verwanten:
  • In de eerste plaats moet de toestemming aan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner gevraagd worden.
  • Als deze laatste niet in staat is zijn/haar wil te uiten, moet toestemming gevraagd worden aan ten minste één familielid in de eerste graad (de kinderen). De toestemming van één van de kinderen volstaat.
  • Bij gebrek aan afstammelingen van de eerste graad, moet er toestemming gevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

   De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en moet melding maken van:

   • De doeleinden waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd.
   • De eventuele machtiging om de afstamming in opgaande lijn te vermelden in het uittreksel.
   • De verbintenis dat de persoonsgegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische doeleinden.