Afschriften en uittreksels van een Geboorteakte

Digitale aanvraag geboorteakte

Maak een afspraak

Een afschrift is een fotokopie van een geboorteakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen.

Een uittreksel is een verkorte versie van een geboorteakte.

Afschriften en uittreksels van geboorteakten zijn te verkrijgen bij de dienst burgerzaken van de plaats waar ze zijn opgemaakt, met andere woorden waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden
 • Een afschrift van een geboorteakte die ouder is dan 100 jaar is voor iedereen beschikbaar.
 • Een afschrift van een recente geboorteakte (minder dan 100 jaar oud) kan alleen bekomen worden van de eigen geboorteakte en van nakomelingen of voorouders (bv. kinderen, kleinkinderen, ouders ...).
 • Om toch opzoekingen te laten verrichten en/of afschriften van geboorteakten te bekomen die minder dan 100 jaar oud zijn dient men de algemene Privacywetgeving te volgen. Dit betekent dat de uittreksels enkel kunnen afgeleverd worden mits toestemming van de persoon op wie ze betrekking hebben of op één van zijn verwanten:
  • In de eerste plaats moet de toestemming aan de betrokkene zelf gevraagd worden (bij kinderen aan diens ouders). Indien dit niet meer gaat (overlijden of niet meer gezond van geest) dient toestemming gevraagd te worden aan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.
  • Als deze laatste niet in staat is zijn/haar wil te uiten, moet toestemming gevraagd worden aan ten minste één familielid in de eerste graad (de kinderen). De toestemming van één van de kinderen volstaat.
  • Bij gebrek aan afstammelingen van de eerste graad, moet er toestemming gevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

   De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en moet melding maken van:

   • De doeleinden waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd.
   • De eventuele machtiging om de afstamming in opgaande lijn te vermelden in het uittreksel.
   • De verbintenis dat de persoonsgegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische doeleinden.