Beëindigen wettelijke samenwoning

Maak een afspraak

Elke verklaring van wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer één van de contracterende partijen huwt of overlijdt.

Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden op verklaring door ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door één van hen.

Beëindiging in onderlinge overeenstemming kan door middel van een schriftelijke verklaring met volgende gegevens: 

  • Datum van de verklaring
  • Naam, voornamen, geboorteplaats en -data van beide partijen
  • Woonplaats van beide partijen
  • Handtekening van beide partijen
  • Vermelding van de wil om de wettelijke samenleving te verbreken

Deze schriftelijke verklaring dient te gebeuren bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar minstens één van beiden ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

In geval van éénzijdige beëindiging zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij.

De kosten daarvoor moeten op voorhand betaald worden door diegene die verklaart de wettelijke samenwoning te willen beëindigen.

Kosten
  • Beëindigen van de wettelijke samenwoning in onderlinge overeenstemming is gratis.
  • Bij eenzijdig beëindigen van de wettelijke samenwoning moet een provisie (€ 200) betaald worden voor een gerechtsdeurwaarder om de verklaring aan de andere samenwonende te betekenen.
Wat moet je meenemen?
  • De identiteitskaart