Gemeentelijke zorgtoelage 21-.

Er wordt een gemeentelijke zorgtoelage 21- verleend, als ondersteuning en bemoediging, aan een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere.

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de dienst burger en welzijn.

De gemeentelijke zorgtoelage 21- bedraagt (cfr. reglement):

  • € 25/maand als de jongere thuis verzorgd wordt of dagelijks naar huis komt
  • € 12,50/maand als de jongere in een voorziening verblijft maar regelmatig (wekelijks, maandelijks) naar huis komt

De toelage wordt jaarlijks uitbetaald.

Voorwaarden
  • De jongere moet jonger zijn dan 21 jaar
  • De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt op basis van een attest van bijkomende kinderbijslag
  • De jongere ontvangt geen uitkering in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering of doet geen beroep op het persoonlijk assistentiebudget