Huwelijk

Maak een afspraak voor informatie huwelijk met een niet-Belg

Het huwelijk is een contract van bijzondere aard, waarin de toekomstige partners plechtig toestemmen, voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, om de andere tot echtgenoot te nemen.

Voorwaarden

Aan het recht om te trouwen zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • In principe moet je meerderjarig zijn
 • Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn (door echtscheiding of overlijden) vooraleer je een nieuw huwelijk kan sluiten
Kosten
 • Het huwelijksdossier kost € 75, inclusief huwelijksboekje, attesten en één drankje op de plechtigheid
 • Vanaf 51 personen (tot maximum 100 personen) wordt € 225 aangerekend.
 • Indien het huwelijk plaatsvindt buiten de werkdagen en op zaterdag na 15 uur dan wordt er bovenop de prijs voor het ‘trouwboekje, ceremonie en dossiersamenstelling’ nog eens

  € 100 extra aangerekend.
 • Indien het huwelijk wordt afgelast blijft het retributiebedrag m.b.t. ‘trouwboekje, ceremonie en dossiersamenstelling <50 personen’ verschuldigd. (75 euro)
Wat moet je meenemen?

Bij de aangifte van het huwelijk moeten beiden in het bezit zijn van:

 • De identiteitskaart
 • De toestemming van de jeugdrechtbank (indien de personen jonger dan 18 jaar zijn)

De aangifte van het huwelijk gebeurt bij voorkeur door beide huwelijkskandidaten. De aangifte kan ook gebeuren door één partner maar dan dient er een gelegaliseerde volmacht voorgelegd te worden van de andere afwezige huwelijkspartner waaruit zijn/haar instemming met de huwelijksaangifte blijkt. Indien de volmachtgever in een andere gemeente/stad woont, dient zijn/haar handtekening gelegaliseerd te worden in de gemeente/stad waar hij/zij officieel ingeschreven is.

Extra informatie

Stap 1:

Bepaal de plaats en datum van het huwelijk, en contacteer de dienst burgerzaken om deze vast te leggen.

(Er kan gehuwd worden elke weekdag en op zaterdag tot 15 uur (aanvang huwelijk om 14 uur). Er kan niet gehuwd worden op zon- en feestdagen.

De huwelijksplechtigheden worden binnen het dagdeel (voormiddag/namiddag) ingeboekt en worden aansluitend voor of na de 1ste huwelijksplechtigheid gereserveerd.
)

Men kan huwen in de gemeente waar één der aanstaande echtgenoten woont.

Men mag dan vrij kiezen in welke gemeente men wenst te huwen.

Belgen die in het buitenland wonen kunnen huwen in:

 • De Belgische gemeente waar één van beiden woonde voor zijn/haar vertrek naar het buitenland
 • De Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van beiden woont
 • De Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd
 • Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt

De nodige documenten (o.a. de geboorteakte, echtscheidingsakte, ... voor zover deze in België werden opgemaakt) zullen worden opgevraagd door de dienst burgerzaken en samenleving. Buitenlandse documenten worden door de belanghebbenden zelf opgevraagd.

Om praktische redenen is het aan te raden de datum van het huwelijk best 6 weken op voorhand vast te leggen.

Stap 2:

De huwelijksaangifte

Zodra het dossier volledig is, ontvang je een uitnodiging om de huwelijksaangifte te komen ondertekenen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar één der aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en waar de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden. Sinds 1 juli 2010 werd de verplichting van twee getuigen bij het voltrekken van het huwelijk afgeschaft. De toekomstige echtgenoten hebben voortaan de mogelijkheid om geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Bij de huwelijksaangifte moeten over die getuigen volgende gegevens bekend zijn (o.a. naam, geboortedatum, woonplaats en graad van verwantschap met één van de verloofden).

Stap 3:

Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk

Het huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen.

Elk ander doel (bvb het regelen van fiscale voordelen, uitwerking van erfenissen, het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, ...) kan leiden tot een weigering van het huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan optreden tegen een schijnhuwelijk. Indien de intenties van de aangevers onduidelijk zijn, kan het huwelijk met een termijn van twee maanden uitgesteld worden om onderzoek naar die intenties mogelijk te maken. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie tot doel heeft, kan geweigerd worden het huwelijk te sluiten. Tegen deze weigering is beroep mogelijk bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Stap 4:

De huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking (plechtigheid) vindt plaats in het gemeentepunt waar de aangifte is gebeurd, ten vroegste 14 dagen en ten laatste 6 maanden na de aangifte.

Elke plechtigheid duurt ongeveer een uur en kent volgend verloop:

 • Verwelkoming door de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Voorlezen van de samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt van elke partij de verklaring dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten (jawoord)
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart in naam van de wet dat zij door de echt verbonden zijn en maakt daarvan akte op
 • De akte wordt ondertekend door beide partners, de eventuele getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand leest de akte voor en overhandigt het huwelijksboekje
 • Indien men dit wenst kunnen de trouwringen opgestoken worden
 • Na de huwelijksvoltrekking wordt aan de aanwezigen één drankje aangeboden