Raadplegen en uittreksels bevolkingsregisters

Een gemeente slaat in het bevolkingsregister alle officiële gegevens op van haar inwoners. Het gaat om belangrijke informatie over inwoners zoals adres, geboortedatum en –plaats, burgerlijke staat, kinderen ...

Voorwaarden

Bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar is toegelaten in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden. Van deze registers kunnen kopieën gemaakt worden. Hiervoor dien je contact op te nemen met de archiefdienst (archief@zwevegem.be of 056 76 55 67). 

Bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten zijn niet rechtstreeks raadpleegbaar.

In volgende gevallen kan je wel een uittreksel krijgen:  

  • De uittreksels kunnen enkel worden afgeleverd mits toestemming van de persoon op wie ze betrekking hebben of op één van zijn verwanten (in geval van overlijden of niet meer gezond van geest).
  • In de eerste plaats moet de toestemming aan de betrokkene zelf gevraagd worden (bij kinderen aan diens ouders), indien dit niet meer gaat (overlijden of niet meer gezond van geest) dient toestemming gevraagd te worden aan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.
  • Als deze laatste niet in staat is zijn wil te uiten, moet toestemming gevraagd worden aan ten minste één familielid in de eerste graad (de kinderen). De toestemming van één van de kinderen volstaat.
  • Bij gebrek aan afstammelingen van de eerste graad, moet er toestemming gevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en moet melding maken van:

  • De doeleinden waarvoor het uittreksel wordt aangevraagd.
  • De eventuele machtiging om de afstamming in opgaande lijn te vermelden in het uittreksel.
  • De verbintenis dat de persoonsgegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische doeleinden.