Van beleidsakkoord tot meerjarenplan 2020-2025

Het bestuursakkoord is de samenvatting van de gemeenschappelijke programmapunten van de verschillende coalitiepartners die na onderhandelingen en wederzijdse toegevingen weerhouden werden om samen Zwevegem te besturen tijdens de legislatuur lopende van 2 januari 2019 tot 31 december 2024. Vandaar dat het document terzake voorgesteld wordt als Project 2025, “Samen voor een zorgend, dynamisch en ondernemend Zwevegem.” Het vormt het onderlinge engagement van de coalitiepartners tegenover de Zwevegemse bevolking. Het effectieve en definitieve beleidsplan zal evenwel moeten blijken uit het meerjarenplan 2020-2025. Sinds 2014 zijn de gemeenten en OCMW’s immers verplicht gebruikt te maken van een meerjarige beleids- en beheercyclus die financieel moet resulteren in een zogenaamde autofinancieringsmarge. Het vorig bestuur heeft haar doelstellingen ruim gehaald en het is mede op basis van deze gunstige resultaten  (autofinancieringsmarge van ongeveer € 1.600.000) maar ook en vooral op basis van de nieuwe uitdagingen dat de nieuwe bestuursploeg zijn akkoord onderhandeld heeft.

 

Duurzaamheid en participatie vormen daarin de rode draad. Het is dan ook evident dat het aldus bereikte bestuursakkoord aan een brede consultatie van de bevolking zal voorgelegd worden vooraleer met de opmaak van het meerjarenplan begonnen wordt. Deze consultatie zal in de praktijk zo spoedig mogelijk gebeuren en zal drieledig zijn. Enerzijds  online (digitaal) in samenwerking met CitizenLab en anderzijds door bevraging in het infopunt en inspraakvergaderingen in de dorpsraden en de andere adviesraden. Hiervoor zal trouwens een bijzondere uitgave van het infopunt voorzien worden in de maand maart.

 

Hierbij zal o.a. de aandacht gevraagd worden voor concrete inbreng mbt. de volgende doelstellingen/actiepunten.

  • De opmaak van een lokaal klimaatplan met acties en maatregelen voor een duurzaam en vooruitstrevend gemeentelijk beleid terzake, een substantiële bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. 
  • De verhoging van de verkeersveiligheid met prioritaire uitvoering van de ontsluitingsweg Moen, herinrichting Kortrijkstraat, Zwevegemstraat en Scheldestraat, de inrichting van de Otegemstraat als fietsstraat, harde aanpak van het verkeersonveilig gedrag, bijzondere aandacht voor het fietsverkeer.
  • Inzetten op participatie met inbegrip van het optimaliseren van de werking van de dorpsraden en het oprichten van wijkraden. Inzetten op duurzaamheid in het algemeen en op het gebruik van alternatieve energiebronnen in het bijzonder
  • Bijzondere aandacht en ruime ondersteuning van het verenigingsleven, zowel logistiek als financieel. Stimuleren van alle sociale ontmoetingsvormen en bijzondere waardering voor het vrijwilligerswerk.
  • Doorgedreven sociaal beleid met o.a. prioriteit voor een betaalbaar, kwalitatief en goed beheerd woonzorgcentrum enerzijds en optimale ondersteuning voor mantelzorg en thuiszorg anderzijds.  Verdere uitvoering van het armoedeplan.
  • Maximaal behoud van onze unieke open ruimte en waardevolle landschappelijke omgeving. Inzettten op extensief groenbeheer, ontharding en op uitbreiding van ons te beperkt bosareaal.
  • Ijveren voor actieve en leefbare deelgemeenten, o.a. promotie van het plattelandstoerisme, van het lokale ondernemerschap en ondersteuning van socioculturele initiatieven.
  • Tijdige en regelmatige investeringen in ons uitgebreid wegennet (groot en klein onderhoud).
  • Toekomstgericht zorg dragen voor het gemeentelijk onderwijs (investeren in aangepaste schoolinfrastructuur en in de centralisatie van het D.K.O.) en voor de jeugdwerking.
  • De ontwikkeling van Transfo tot een breed regionaal ontmoetingscentrum alsook tot een educatief en experimenteel centrum voor hernieuwbare energie.

Een beleid met bestendige aandacht voor kernwaarden zoals positieve ingesteldheid, duurzaamheid, participatie en solidariteit zal zorgen voor een warm, dynamisch en ondernemend Zwevegem

Bekijk hier het volledige project 2025