Ruimtelijke uitvoeringsplannen

1. Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het belangrijkste instrument om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de gemeente. Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van het ruimtelijk structuurplan.

Een RUP legt voor een welbepaald deel van het grondgebied verordenend vast:

 • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;

 • waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden die moet voldoen (maximale oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik ...);

 • welke inrichtings- en beheersprincipes van toepassing zijn.

De voorganger van een RUP was het bijzonder plan van aanleg (BPA). Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (1 april 2004) worden in Zwevegem geen nieuwe BPA meer opgemaakt, maar enkel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De bestaande BPA blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

2. Procedure en openbaar onderzoek

 • Periode van eerste raadpleging (60 dagen)

  De startnota ligt gedurende 60 dagen ter inzage van iedereen in het Gemeentepunt (Woon- en Leefomgeving). Tijdens de duur dat de startnota ter inzage ligt, kunnen schriftelijke bezwaren en opmerkingen gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van de dienst Woon-en Leefomgeving in het Gemeentepunt
 • Participatiemoment
 • Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 • Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadszitting
 • Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (60 dagen)

  Het ontwerp GRUP ligt gedurende 60 dagen ter inzage van iedereen in het Gemeentepunt (Woon- en Leefomgeving). Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kunnen schriftelijke bezwaren en opmerkingen gericht worden aan de GECORO of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van de dienst Woon-en Leefomgeving in het Gemeentepunt
 • Advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
 • Definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadszitting 

3. Overzicht RUPs in Zwevegem

Onderstaande lijst bevat alle ruimtelijke uitvoeringsplannen die voorlopig of definitief zijn vastgesteld en betrekking hebben op het grondgebied van Zwevegem.

4. Lopende procedure

5. RUP in periode van 1ste raadpleging

Niet van toepassing 

6. RUP in periode van openbaar onderzoek

Niet van toepassing

Afspraak maken inzage RUP     Afspraak maken indienen bezwaar

7. Indienen bezwaren

Het indienen van een bezwaar dient te gebeuren vóór het einde van het openbaar onderzoek. Dit kan via een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in het Gemeentepunt na afspraak of via mail naar rups@zwevegem.be.