Commissie bouwkundig erfgoed

De commissie bouwkundig erfgoed streeft er naar dat het onroerend erfgoed in de gemeente Zwevegem naar waarde wordt geschat als onderdeel van de lokale, sociale en culturele rijkdom. De commissie heeft een adviserende rol bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering en kan zowel op vraag van als op eigen initiatief advies uitbrengen aan het college van burgemeester en schepenen.

De commissie bouwkundig erfgoed kan aansluiten bij bovenlokale initiatieven zoals Erfgoeddag of Open Monumentendag maar ook eigen sensibiliserende activiteiten organiseren. Daarnaast neemt de commissie ook zelf initiatieven voor het behoud van waardevol onroerend erfgoed.

Voorzitter: Pol Sileghem 
Secretaris: Ewout Impe

Statuten commissie bouwkundig erfgoed