Actieve en passieve openbaarheid van bestuur

Zoals elke overheid zijn de gemeente en het OCMW verplicht om hun burgers zo goed mogelijk te informeren. Ze doen dat op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, … Dat is het principe van de actieve openbaarheid van het bestuur: de overheid neemt zelf het initiatief om haar burgers op de hoogte te brengen. 

Daarnaast heb je als burger ook het recht om zelf bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te krijgen of een kopie van te bekomen. Dat is het principe van passieve openbaarheid van het bestuur: je vraagt zelf toegang tot documenten van de overheid. Meer info hierover vind je door hier te klikken. 

De rechten en verplichtingen in verband met de openbaarheid van bestuur worden beschreven in het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit decreet trad in werking op 1 januari 2019, geldt zowel voor de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen, en bevat voorschriften die vroeger over 12 verschillende decreten verspreid waren, waaronder het Openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004.

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (eveneens van kracht sinds 1 januari 2019) stimuleert de actieve openbaarheid. Het verplicht de gemeenten en OCMW's om hun beslissingen, reglementen, verordeningen en een aantal andere documenten op hun website te publiceren ('bekendmakingsplicht'). Je vindt deze documenten voor Zwevegem terug onder www.zwevegem.be/bestuur
Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 26 juni het besluit van de Regering van 28 april 2023 tot wijziging van het BVR Bekendmaking. Conform dit besluit, maakt lokaal bestuur Zwevegem gebruik van het digitale logboek van de gemeentelijke website, in combinatie met het publicatiesysteem binnen Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD), als registratiesysteem voor de verplichte bekendmakingen.

Vul hier je aanvraag in

Gegevens aanvrager
Gegevens andere persoon
Gewenste wijze
Bestuursdocument