Sportraad

Aantrekken van nieuwe vrijwilligers - PowerPoint vergadering Sportraad Zwevegem van 19/11/2019 door Marianne Cap - www.vrijwilligerswerkwerkt.be

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitie, de recreatiesport en alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking.

Zijn lid: de groot-Zwevegemse sportverenigingen, andere bij de sport betrokken instanties (vertegenwoordigers van andere adviesraden met name cultuur-, jeugd- en gezinsraad, vertegenwoordigers van het onderwijs).

 • De gemeentelijke sportraad van Zwevegem is een adviesorgaan van de gemeente inzake sportaangelegenheden. De sportraad geeft adviezen naar het gemeentelijk beleid toe.
 • De beheerraad wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De leden hiervan zijn alle sportclubs.
 • De beheerraad van de sportraad vergadert een 4-tal keer per jaar.
 • De sportraad geeft niet alleen adviezen, maar organiseert ook verschillende activiteiten zoals de jaarlijkse kampioenenhuldiging.
 • De gemeentelijke sportraad heeft eveneens als taak de sport te promoten in al zijn aspecten.
 • Voor adviesverstrekking over het sportbeleid is de sportraad het orgaan dat bij uitstek aangewezen is voor die opdracht.
 • Statuten Gemeentelijke Sportraad
 • Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportraad 2019
 • Aanvraag tussenkomst Individuele Bestuurs- Trainers- & Officialsopleidingen

Concreet zal de sportraad:

 • Advies geven naar het gemeentelijk beleid toe
  De sportraad vertaalt o.a. de behoeften van de clubs in haar advies naar het gemeentelijk beleid toe. Advies op eigen initiatief of op vraag van de gemeente zelf is voortaan wettelijk geregeld voor sportzaken.

 • De sportclubs ondersteunen
  Naast de adviserende en coördinerende taak naar het beleid toe, vindt de Sportraad het zijn taak om het sportverenigingsleven te ondersteunen. Daartoe ontwikkelt de Sportraad van Zwevegem initiatieven op het vlak van:

Vorming: info-avonden voor bestuurs- en sporttechnisch kader

Informatie: clubs inlichten over initiatieven die voor hen nuttig of belangrijk kunnen zijn

Promotie: stimuleren van sportbeoefening en doorstroming naar de sportclubs toe 

 • De kampioenenviering inrichten waarbij de sporters van minimum provinciaal niveau gehuldigd worden.