Sportraad

Doel

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente via:

  1. Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving;
  2. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente of die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
  3. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
  4. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
  5. De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.

Kandidaturen

Hebt u interesse om mee te denken met de sportraad, neem vrijblijvend contact met de sportdienst die u graag verder helpt.