Sportraad

Aantrekken van nieuwe vrijwilligers - PowerPoint vergadering Sportraad Zwevegem van 19/11/2019 door Marianne Cap - www.vrijwilligerswerkwerkt.be

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitie, de recreatiesport en alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking.

Zijn lid: de groot-Zwevegemse sportverenigingen, andere bij de sport betrokken instanties (vertegenwoordigers van andere adviesraden met name cultuur-, jeugd- en gezinsraad, vertegenwoordigers van het onderwijs).

Concreet zal de sportraad:

  • Advies geven naar het gemeentelijk beleid toe
    De sportraad vertaalt o.a. de behoeften van de clubs in haar advies naar het gemeentelijk beleid toe. Advies op eigen initiatief of op vraag van de gemeente zelf is voortaan wettelijk geregeld voor sportzaken.

  • De sportclubs ondersteunen
    Naast de adviserende en coördinerende taak naar het beleid toe, vindt de Sportraad het zijn taak om het sportverenigingsleven te ondersteunen. Daartoe ontwikkelt de Sportraad van Zwevegem initiatieven op het vlak van:

Vorming: info-avonden voor bestuurs- en sporttechnisch kader

Informatie: clubs inlichten over initiatieven die voor hen nuttig of belangrijk kunnen zijn

Promotie: stimuleren van sportbeoefening en doorstroming naar de sportclubs toe 

  • De kampioenenviering inrichten waarbij de sporters van minimum provinciaal niveau gehuldigd worden. 
Subsidieaanvragen sportverenigingen
Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Gemeentelijke Sportraad, ontvangen in maart/april een schrijven waarin gevraagd wordt de subsidieformulieren tijdig in te dienen.