Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het schepencollege is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen van Zwevegem bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De gemeenteraad kiest de schepenen uit haar eigen leden. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente.

De algemeen directeur bereidt de zittingen van het college voor en stelt hiervan de notulen op.

Sedert 1 januari 2019 is het college van burgemeester en schepenen eveneens het vast bureau van het OCMW. Vanuit deze hoedanigheid zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de OCMW raad.

Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Op 9 juli 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de deontologische code voor mandatarissen goed.